n 支持在 macOS、Linux(包括 WSL)安装 Node.js,使用方式非常简单:

bash <(curl -L https://raw.githubusercontent.com/tj/n/master/bin/n) lts

或为方便输入

bash <(curl -L long.ee/n) lts

可将 lts 换成以下版本

  • lts - 长期支持版本(推荐)
  • latest, current - 最新版本
  • 10.16.0 或其他指定版本

更多可查看 n 的 Github 页面: https://github.com/tj/n


  更新于 2 个月前     编辑本文     返回顶部